Raad van Commissarissen

Univé Hollands Noorden zoekt een lid voor de Raad van Commissarissen met een HR-profiel.

Univé Hollands Noorden
OVM Univé Hollands Noorden U.A. is een onderlinge waarborg maatschappij die als missie heeft om haar leden gemoedsrust te bieden doordat ze grip krijgen en houden op de financiële risico’s en financiële mogelijkheden van het leven”. De organisatie doet dit onder andere door het bieden van financieel advies, verzekeringsadvies en verzekeringen met een goede prijs/kwaliteitverhouding. Het ledenbelang is bij al het handelen het uitgangspunt. Waarden als ‘persoonlijk en dichtbij’ staan hoog in het vaandel.

Univé Hollands Noorden is actief in ‘De Kop van Noord Holland’ met vestigingen in Medemblik, Bovenkarspel, Schagen, Wieringerwerf en Spanbroek. Univé Hollands Noorden is de brandverzekeraar van circa 20.000 leden en bemiddelt en adviseert daarnaast m.b.t. overige verzekeringen voor circa 70.000 klanten. De totale omzet bedraagt circa € 11 miljoen.

Een kernuitdaging waar de organisatie voor staat is het ontwikkelen van nieuwe toegevoegde waarde in dienstverlening, assortiment en klantinteractie, met name via de vestigingen, daar waar zaken met betrekking tot schadeverzekeringen steeds meer door de klant online zelf gedaan worden.

De organisatie bestaat uit een beleidsbepalend management team (BMT), waarvan de bestuurder onderdeel uitmaakt, een Raad van Commissarissen en een Ledenraad. Binnen de organisatie wordt onderscheid gemaakt tussen de afdelingen: verzekeringsbedrijf & back office, commercie particuliere markt, commercie zakelijke markt, financieel advies, en beheersing- en ondersteuning bedrijfsvoering.

Univé Hollands Noorden is een zelfstandige organisatie die lid is van de landelijke Coöperatie Univé en daarmee opereert binnen de Univé Formule.

De Raad van Commissarissen “houdt toezicht op het door het bestuur gevoerde beleid, en staat het bestuur met raad en daad terzijde”. De Raad bestaat uit 4 leden en vergadert in deze fase circa 10 keer per jaar. Daarnaast zijn er soms bijeenkomsten in Univé-verband e.d. De Raad van Commissarissen heeft ook een aantal bijzondere taken zoals het goedkeuren van het meerjarenbeleid, het verzekeringstechnisch beleid, het risicobeleid, de jaarrekening en het jaarverslag.

Algemene geschiktheid
Aangezien een van de huidige leden in zijn laatste benoemingsperiode zit, zoekt Univé Hollands Noorden een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen. Dit lid moet in zijn algemeenheid geschikt zijn als toezichthouder in de verzekeringssector. Enkele belangrijke geschiktheidsaspecten zijn: in staat om het beleid ten aanzien van risicomanagement en de bijbehorende procedures en maatregelen te begrijpen en het bestuur hierop kritisch te bevragen, kennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste de Wft, het Bpr en het Bgf, alsook de relevante toezichthouderregelingen en beleidsregels, kennis van en ervaring met het handhaven van sociale, ethische en professionele normen, zoals neergelegd in de corporate governance codes en gedragsregels. Kennis van de specifieke inrichting en inhoud van deze (en andere) aspecten bij Univé Hollands Noorden op het moment van toetsing door De Nederlandsche Bank is vereist. En zittende commissarissen moeten voldoen aan vereisten van permanente educatie.

Kennis van de financiële (verzekerings-)sector en ervaring als toezichthouder is een pré. Evenals affiniteit met het coöperatieve gedachtengoed en binding met de regio Westfriesland, Wieringen/Wieringermeer.

Specifieke kennis- en ervaring
Gezien de samenstelling van de Raad van Commissarissen, en in het licht van de ontwikkelingen en uitdagingen in de komende jaren, zoeken wij een commissaris die naast deze algemene geschiktheidsaspecten een eigen combinatie van kennis- en ervaring inbrengt. Met name op het gebied van human resources, veranderprocessen, reorganisatie, functie- en beloningsgebouwen.

Competenties
De Raad van Commissarissen is een onafhankelijk en kritisch functionerend team. De nieuwe commissaris kan hier uitstekend in functioneren. Hij/zij is zich bewust van het maatschappelijk belang van een verzekeraar en van het ledenbelang en is daar ook goed op aanspreekbaar. Als persoon is hij/zij verbindend, open, onafhankelijk, integer en kritisch en weet, indien nodig, een brug te slaan tussen verschillende belangen. Het is een teamspeler, die als lid van een collegiaal team op niveau weet te schakelen en scherpte, nuancering en relativering in discussies weet aan te brengen. Hij/zij heeft zicht op governance vraagstukken en de rol van een Raad van Commissarissen.

Planning en procedure
Een gesprek met de zittende commissarissen, de bestuurder en een lid van de Ledenraad, alsmede een assessment center maken onderdeel uit van de selectieprocedure. Commissarissen worden benoemd door de Ledenraad van Univé Hollands Noorden. Dit kan echter pas nadat de kandidaat-commissaris geschikt is bevonden door De Nederlandsche Bank. Een toetsingsgesprek ten kantore van DNB te Amsterdam maakt onderdeel uit van deze procedure. Dit betreft geen formaliteit, maar een serieuze toetsing. Op het moment van toetsing zal de kandidaat-commissaris geschikt moeten zijn. Dit betekent dat voorafgaand een inwerkprogramma zal moeten worden doorlopen. De omvang hiervan is enigszins afhankelijk van kennis- en ervaring m.b.t. de financiële (verzekerings-)sector, maar zal in totaal minimaal enkele dagen in beslag nemen. De Raad zal in haar nieuw beoogde samenstelling ook haar geschiktheid als geheel moeten vast stellen.

De globale planning is als volgt:
- juli: werving
- vanaf medio augustus: selectie (gesprekken en assessment)
- september: start inwerkprogramma
- oktober: documentatie DNB
- november: afronden inwerkprogramma, voorbereiding toetsingsgesprek
- eind 2016/begin 2017: benoeming door Ledenraad

Vergoeding
De vergoeding voor de werkzaamheden als commissaris bedraagt € 7.650,- per jaar. Een indicatie van de tijdsbesteding is tussen de 100 en 150 uur per jaar.

Voor geïnteresseerden is nog enige nadere achtergrondinformatie (waaronder de profielschets van de Raad van Commissarissen) beschikbaar. Deze kan tot 15 augustus worden opgevraagd via het directiesecretariaat (mw. J. van der Haring: j.vanderharing@unive.nl). Nadere informatie over de vacature zelf kan worden verkregen bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen (dhr. R. Heijn, ronald.heijn@hotmail.com) of bij de bestuurder (dhr. M. van Arendonk, m.vanarendonk@unive.nl).